REGULAMIN WARSZTATÓW „PANI MA RELAKS”

Wyjazdy i wydarzenia

Przed dokonaniem rezerwacji pobytu lub miejsca na wydarzeniu 1-dniowym zapoznaj się z poniższymi zasadami rezerwacji i uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych w ramach projektu „Pani Ma Relaks”. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi, skontaktuj się z nami: kontakt@panimarelaks.com

§ 1 Warunki Ogólne

 1. Organizatorem wyjazdów i wydarzeń projektu „Pani Ma Relaks” jest spółka: KOLEKTYW RELAKS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-101), Aleje Jerozolimskie 89/43, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, KRS 0001068044, NIP 5223276807, REGON 526882820, z kapitałem zakładowym w wysokości 10.000 zł, wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego nr 41953.
 2. Uczestnikiem wyjazdów i wydarzeń organizowanych przez Projekt „Pani Ma Relaks” może zostać osoba pełnoletnia, która w podpisanym regulaminie oświadcza, że wypełniła deklaracje stanu zdrowia praktykującego, nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych objętych programem zajęć i ponosi pełną odpowiedzialność za stan swojego zdrowia podczas aktywności i warsztatów na wydarzeniu. W przypadku osób niepełnoletnich, wymagana jest obecność i opieka opiekuna prawnego.
 3. W przypadku urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży, należy przed zajęciami przynieść zgodę lekarza na wykonywanie ćwiczeń fizycznych objętych programem zajęć.
 4. Wysyłając do nas Formularz Rezerwacji, każdy z zapisywanych na wyjazd/wydarzenie uczestników równocześnie potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem Projektu „Pani Ma Relaks” oraz w pełni go akceptuje. 
 5. Każdy uczestnik wyjazdu/wydarzenia organizowanego przez „Pani Ma Relaks” akceptuje Regulamin hotelu/obiektu, w którym odbywa się wydarzenie. Jeżeli regulamin jest niejasny lub uczestnik ma do niego pytania, w każdej chwili może poprosić o pomoc Organizatora, aby ten udzielił pełnej informacji/odpowiedzi na pytanie. 

§ 2 Zapisy i opłaty

 1. Aby wstępnie zarezerwować miejsce na wydarzeniu, wypełnij i wyślij do nas Formularz Rezerwacji – znajdziesz go na stronie każdego wydarzenia. Po wysłaniu formularza, automatycznie zostanie wygenerowany i wysłany do Ciebie e-mail ze wstępnym potwierdzeniem rezerwacji, które musisz opłacić, aby zagwarantować sobie miejsce w wydarzeniu.
 2. Rezerwacja miejsca na wydarzenie jest potwierdzona dopiero w momencie otrzymania wpłaty zadatku, którego kwota podana jest w opisie wydarzenia oraz mailu potwierdzającym rezerwację. Zadatek powinien być wpłacony do 7 dni od momentu wysłania do nas Formularza Rezerwacji.
 3. Płatność pozostałej kwoty za wydarzenie dokonywana jest przelewem na konto na maksymalnie 7 dni przed rozpoczęciem wyjazdu i nie podlega zwrotowi.

§ 3 Anulacja rezerwacji i zmiana danych uczestnika

 1. Możesz odwołać swój udział w wydarzeniu organizowanych przez projekt „Pani ma relaks” w dowolnym czasie przed jej rozpoczęciem, będąc zobowiązaną do zapłacenia odpowiedniej i uzasadnionej opłaty za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej  na rzecz Organizatora.
 2. Rezygnacja z udziału w Imprezie Turystycznej jest jednoznaczna z odstąpieniem od Umowy.  
 3. Organizator zatrzymuje wartość poniesionych kosztów związanych z realizacją Umowy w przypadku rezygnacji z udziału w Imprezie Turystycznej przez Klienta z przyczyn niezależnych od Organizatora. Wysokość zatrzymanych przez Organizatora kosztów uzależniona jest od terminu rezygnacji i średnio wynosi:  
  • 450 złotych od osoby w przypadku rezygnacji powyżej 40 dni przed rozpoczęciem Imprezy  Turystycznej;  
  • 40% ceny Imprezy Turystycznej przy rezygnacji w okresie od 40-20 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy Turystycznej; 
  • 60% ceny Imprezy Turystycznej przy rezygnacji w okresie od 19-15 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy Turystycznej; 
  • 80% ceny Imprezy Turystycznej, jeśli rezygnacja nastąpiła w czasie 14-10 dni przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej; 
  • 90% ceny Imprezy Turystycznej, jeśli rezygnacja nastąpiła w czasie 10-7 dni przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej;
  • 100% ceny Imprezy Turystycznej w przypadku rezygnacji w czasie krótszym niż 7 dni przed  rozpoczęciem Imprezy Turystycznej.  
 4. Wysokość kosztów związanych z realizacją Umowy, o których mowa w pkt. 3 powyżej podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez Klienta. Na żądanie Klienta, Organizator uzasadnia wysokość opłat za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej. 
 5. Rozliczenie przez Organizatora z Klientem nastąpi w terminie 7 dni od dnia zakończenia Imprezy Turystycznej, z której Klient zrezygnował.  
 6. Klient może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. 
 7. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa w pkt 6, jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Klient zawiadomi go o tym w rozsądnym terminie. Zawiadomienie złożone nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy  turystycznej uważa się w każdym przypadku za złożone w rozsądnym terminie. 
 8. Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa w pkt 6, będzie wiązać się dla Organizatora z dodatkowymi kosztami, żądając ich zapłaty ma on obowiązek wykazać je Klientowi. Koszty te muszą być zasadne i nie  mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Organizatora na skutek przeniesienia umowy. 
 9. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany Klienta uczestniczącego w imprezie turystycznej Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

§ 4 Zawartość pakietu

 1. Każdy wyjazd zawiera inne elementy wchodzące w skład pakietu wyjazdowego. Dokładny opis tego, co wchodzi w zakres usług (np. ilość noclegów, posiłki, warsztaty dodatkowe itp.), znajduje się na stronie opisu wydarzenia.
 2. Wszystkie dodatkowe usługi lub zamówienia (np. dodatkowe posiłki, napoje, zabiegi SPA) niewymienione w pakiecie, każdy z uczestników jest zobligowany opłacić na własny koszt, rozliczając się z hotelem/obiektem, w którym odbywa się konkretny wyjazd, bezpośrednio na recepcji hotelu/gospodarzy obiektu w momencie dokonania zamówienia lub wykwaterowania.
 3. Dodatkowo, każdy z uczestników może dowolnie wykorzystać swój czas wolny. Do dyspozycji gości są oferowane przez dany hotel/obiekt atrakcje.
 4. Podczas wydarzenia organizowanego w ramach projektu „Pani Ma Relaks” nad prawidłowym przebiegiem całego pobytu panować będą Organizatorzy.  
 5. Szczegółowy program pobytu wraz z rozpiską godzin znajduje się na stronie opisu wydarzenia.

§ 5 Ubezpieczenia i odpowiedzialność prawna

 1. Żadne wydarzenie 1-dniowe nie zawiera ubezpieczenia uczestnika.
 2. Uczestnicy wyjazdów organizowanych w ramach projektu „Pani ma relaks” są objęci ubezpieczeniem Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody zdrowotne, materialne, psychiczne, mentalne powstałe podczas pobytu. Uczestnicy biorą pełną odpowiedzialność za swoje zdrowie psychiczne i fizyczne podczas pobytu.
 4. Organizator oświadcza, iż posiada odpowiednią gwarancję ubezpieczeniową wystawioną przez Signal Iduna Polska TU S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 9. 
 5. Klient ma możliwość zapoznania się z Certyfikatem Ubezpieczenia na stronie internetowej Organizatora.

§ 6 Zmiana programu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie warsztatów w przypadku nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających warsztaty (np. choroba prowadzącego zajęcia/warsztat, zdarzenia losowe, itp.). 
 2. W przypadku odwołania, zmiany programu, czasu lub miejsca Wydarzenia, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników. Użytkownicy będą poinformowani o tym poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej oraz otrzymają informację na podany podczas rejestracji adres e-mail.

§ 7 Stan zdrowia i przeciwwskazania

 1. Podczas zajęć grupowych i warsztatów, na sali ćwiczyć mogą osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich. Osoby z problemami zdrowotnym zobowiązane są poinformować o nich prowadzącego przed rozpoczęciem ćwiczeń, jak również w trakcie ich trwania. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za negatywne skutki ćwiczeń dla zdrowia. Prowadzący ma prawo odmówić wstępu na salę osobie, co do której ma podejrzenia o przeciwwskazania lekarskie do ćwiczeń.
 2. Uczestnik każdego wyjazdu i wydarzenia oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych i medycznych do uprawiania przez niego aktywności zaplanowanych do wykonania. Uczestnik oświadcza, że podejmuje takie aktywności w całości i na własne ryzyko i ponosić będzie pełną odpowiedzialność za ewentualne negatywne skutki podjętych aktywności. 

§ 8 Wykorzystywanie wizerunku uczestnika

 1. Przebieg Projektu „Pani Ma Relaks” będzie dokumentowany przez Organizatora w formie zdjęć oraz nagrań audio-video. Uczestnictwo w warsztatach, zajęciach jogi i innych elementach wymienionych w pakiecie pobytu jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie ich wizerunku utrwalonego na zdjęciach lub nagraniach, w materiałach stanowiących relację z wydarzenia lub materiałach promujących Projekt „Pani Ma Relaks”.

§ 9 Zapisy na masaże i zabiegi SPA

 1. W pakiet NIE SĄ WLICZONE masaże i zabiegi SPA (chyba, że jest to zapisane w konkretnym wyjeździe i zaznaczone jako część pakietu). Każdy uczestnik rozlicza się z obiektem za zabiegi indywidualnie.
 2. Na zabiegi dodatkowe uczestnik zapisuje się dzwoniąc bezpośrednio na recepcję SPA. W e-mailu informacyjnym zawieramy szczegółowe wskazówki i zasady zapisywania się na zabiegi. Nie we wszystkich obiektach dostępne są zabiegi SPA. W zabiegach można uczestniczyć zawsze wtedy, gdy nie odbywają się grupowe warsztaty ze specjalistami, zgodnie ze standardowymi godzinami otwarcia SPA. 
 3. Zapisy na masaże przyjmujemy mailowo.

§ 10 Wyjazdy i wydarzenia Projektu, a epidemia COVID-19

 1. Dokładamy wszelkich starań, aby podczas pobytu na naszym Projekcie „Pani Ma Relaks” zapewnić maksymalne bezpieczeństwo.
 2. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do modyfikacji programu lub formuły wydarzenia w przypadku nieprzewidzianych zmian polityczno – epidemiologicznych (np. zaostrzenie się epidemii w kraju). 
 3. Jako Organizator dostosowujemy się do zasad w obiekcie/hotelu i nie mamy na nie wpływu.
 4. Podczas organizacji wyjazdów podlegamy ogólnopolskim zasadom ustalanym przez Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektorat Sanitarny. Jeżeli dostęp do SPA, basenu, sauny lub innych części przestrzeni „Wellness” będzie niedozwolony – będzie to również niemożliwe podczas naszego pobytu, pomimo iż wchodzi to w cenę pakietu. W takim wypadku jednak dokładamy wszelkich starań, aby w inny sposób uprzyjemnić pobyt naszym uczestnikom. 

§ 11 Transport do hotelu/obiektu

 1. Uczestnicy zobowiązani są do zapewnienia we własnym zakresie dojazdu do miejsca, w którym odbywać się będą wydarzenia organizowane w ramach projektu „Pani Ma Relaks”.

§ 12 Nieprzewidziane okoliczności w infrastrukturze obiektu

 1. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych i niezależnych od Organizatora okoliczności, takich jak: złe warunki atmosferyczne, nieprzewidziane awarie w hotelu lub awarie podwykonawców dostarczających swoje usługi w ramach prawidłowego funkcjonowania hotelu (jak np. elektryczność, dostęp do internetu, bieżąca ciepła woda, i inne zdarzenia losowe) program planowanych zajęć może ulec zmianie. Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z przeprowadzenia określonych aktywności, o ile warunki atmosferyczne lub inne nieprzewidziane okoliczności (również wewnątrz obiektu hotelowego) w jego ocenie stanowią zbyt duże ryzyko dla bezpiecznego prowadzenia zajęć.

§ 13 Odwołanie wydarzenia

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, w przypadku wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych niezależnych od Organizatora lub niewystarczającej  ilość zgłoszeń.W takim wypadku uczestnik ma prawo do wyboru opcji: a/ zwrotu całkowitej wpłaconej kwoty, b/ przeniesienia wpłaconej kwoty na poczet kolejnego wyjazdu.
 2. W przypadku odwołania wydarzenia Organizator zastrzega sobie prawo do poinformowania o tym uczestników drogą e-mailową. 

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe na skutek zaistnienia okoliczności, na które nie miał on wpływu, tj. powstałych w szczególności w wyniku pożaru, powodzi, strajków, zamknięcia granic, pandemii i innych nieprzewidzianych okoliczności, a które zakłócić mogą częściowo lub całkowicie realizacje zlecenia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków regulaminu w każdym czasie jego obowiązywania, o czym poinformuje uczestników w drodze informacji zamieszczonej na stronie internetowej: www.panimarelaks.com.
 3. W przypadkach nieujętych w Regulaminie, decyzję stanowiąca podejmuje Organizator. W takim wypadku zobowiązuje się do odpowiednio wczesnego poinformowania uczestników o zmianach.
 4. Osoba, która wykupująca miejsce na wydarzeniu, zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu Projektu.